5 ข้อง่ายๆ วิธีตรวจคุณภาพ ลูกไก่ เมื่อมาถึงฟาร์ม

5 ข้อง่ายๆ วิธีตรวจคุณภาพ ลูกไก่ เมื่อมาถึงฟาร์ม

ลูกไก่ วันแรก เป็นตัวเชื่อมระหว่างโรงฟัก กับฟาร์มไก่เนื้อ เพราะลูกไก่ คือผลผลิตสุดท้ายของโรงฟัก และเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของฟาร์ม คุณภาพลูกไก่ สามารถคาดการณ์ผลผลิตรุ่นนั้นได้ อีกทั้งยังเป็นการประเมินคุณภาพของโรงฟัก ในส่วนของการกกไข่ การเก็บรักษา คุณภาพของไข่...