Poultry Dust ฝุ่นจากการเลี้ยงไก่ ภัยใกล้ตัวสำหรับผู้ทำงานในฟาร์ม

Poultry Dust ฝุ่นจากการเลี้ยงไก่ ภัยใกล้ตัวสำหรับผู้ทำงานในฟาร์ม

Poultry Dust เป็นคำที่ใช้เรียกรวม ฝุ่นจากการเลี้ยงไก่ ซึ่งประกอบด้วยอนุภาคหลากหลายชนิด เช่น ฝุ่น เชื้อจุลชีพ สารพิษ สารก่อภูมิแพ้ ไปจนถึงก๊าซที่เกิดจากกระบวนการหมัก เช่น แอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และคาร์บอนไดออกไซด์...
“แอมโมเนีย-คุณภาพซาก” ความท้าทายในการเลี้ยงไก่ฤดูฝน

“แอมโมเนีย-คุณภาพซาก” ความท้าทายในการเลี้ยงไก่ฤดูฝน

ในฤดูฝนการจัดการพื้นโรงเรือน และการระบายอากาศเป็นสิ่งสำคัญ เพราะพื้นที่ชื้นแฉะผสมกับสิ่งขับถ่ายของไก่ จะทำให้ แอมโมเนีย ขึ้นสูง ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพซาก งานวิจัยหลายชิ้น พบว่าไก่ที่เลี้ยงอยู่ในโรงเรือนที่มีแอมโมเนียต่ำกว่า 10 ppm จะมีตัวเลขการเจริญเติบโต...